Vzdělávejte se s námi

O nás

Kurzy DoArt na Střední uměleckoprůmyslové škole Uherské Hradiště​


V roce 2018 začala Střední uměleckoprůmyslová škola pořádat výtvarné kurzy pro širokou veřejnost. Ve stejném roce požádala o udělení akreditace pro organizování programů DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků), kterou úspěšně získala a je oprávněna poskytovat programy DVPP v následujících vzdělávacích programech:         

         1. Základy excelu

Cílem kurzu je zjednodušit pedagogům vedení dokumentace třídy. Motivovat je k vytváření a editaci seznamů žáků s jejich údaji v digitální podobě. Inspirovat je k efektivní práci s  daty, díky kterým dokáží vést záznamy nejrůznějších aktivit žáků, řadit a třídit je podle aktuální potřeby, vyhodnocovat je a vytvářet jednoduché grafické přehledy.


         2. Platformy pro sdílení výuky on-line

V kurzu seznámíme pedagogy s možností dalšího využívání on-line prostředí pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů. Motivujeme je k vytváření kvízů a on-line aktivit. Inspirujeme je k efektivní práci s jednotlivými třídami on-line. Provedeme je online prostředím nejrůznějších aktivit žáků, ke kterému budou mít přístup všichni spolužáci, řadit a třídit je a přesouvat je mezi třídami podle aktuální potřeby a vyhodnocovat je. 


         3. Jak připravit podklady k publikování – na web nebo do tisku?

Cesta od designu publikace k tisku, vlastnosti elektronické a tiskové publikace.

Cílem kurzu je osvojení dovedností potřebných pro správnou přípravu k vytvoření publikace v tištěné podobě nebo na obrazovce (webu). Dobře a přehledně připravené textové podklady a správné parametry obrazového materiálu usnadní a urychlí vytvoření propagačních či výukových materiálů, školního časopisu nebo aktualit na školní webové stránky.

​​​​​​​

         4. Typografické minimum – krasopis na počítači

Seznamte se s typografickými pravidly, která vznikala po staletí a která činí texty čitelnějšími, přehlednějšími a vkusnějšími. Kurz je určen učitelům ZŠ 1. a 2. stupně, kteří chtějí vytvářet přehledné a čitelné dokumenty nejen pro výuku, ale nejen jim.

Ukážeme pedagogům význam dobré typografie, která by měla být v souladu s funkcí písma jako nosičem myšlenek. Přiblížíme sadu typografických pravidel, které vznikaly po staletí a které činí texty čitelnějšími, přehlednějšími a vkusnějšími.


         5. Multimediální výchova se zaměřením na animaci

Cílem je poskytnout učitelům základních škol/středních škol praktické dovednosti pro rozvoj kreativity žáků v předmětech výtvarná výchova a pracovní výchova. Kurz Mediální výchova se zaměřením na animaci má pedagogy obohatit schopností vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti při práci s mobilními telefony. Zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků o fungování a vlivu současných médií, jednak získání dovedností podporujících poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Napomáhá schopnosti analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, popřípadě je asociovat s jinými sděleními; dále pak orientaci v mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb – od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času. Rozvoj kritického myšlení žáků.


         6. Základy modelování – hlava podle antického modelu

Popis konstrukce lidské hlavy a jejích dílčích částí. Pozorování a určení prostorových bodů antického modelu hlavy. Způsoby měření vzdáleností a přenášení proporcí modelu.

Cílem vzdělávací akce je získání sochařské zkušenosti, osvojení modelářské zručnosti a pochopení vztahových proporcí, kompozice a anatomie hlavy. Podpora a zvýšení praktických dovedností učitelů výtvarných předmětů tak, aby své zkušenosti mohli dále předávat žákům a dokázali je lépe připravit na přijímací zkoušky na umělecké školy různého typu.


         7. Využití usní ve výtvarné výchově

Brože jako nejjednodušší doplněk pro podporu zručnosti žáků a studentů.

Seminář poskytne učitelům základních škol/středních škol praktický návod pro rozvoj kreativity a manuální zručnosti žáků v předmětech výtvarná výchova a pracovní výchova. 


         8. Příprava výtvarně nadaného žáka k talentovým zkouškám - Jak na to

Jak připravovat žáky k talentovým zkouškám a rozbor obecných témat/zadání na talentových zkouškách na SŠ a VŠ.

Seminář učitelům základních škol/ učitelům výtvarné výchovy na SŠ, pracovníkům školních družin, vedoucím školních družin, pracovníkům SVČ a učitelům ZUŠ představí praktické dovednosti pro rozvoj kreativity žáků v předmětech výtvarná výchova a pracovní výchova s přihlédnutím k dalšímu profesnímu směrování jejich žáků tak, aby jim mohli být efektivně nápomocní při výběru návazné SŠ/ u učitelů ZUŠ i VŠ u absolventů II. cyklu. 


         9. Jak vzniká hrnek - lití porcelánu a výroba sádrových forem

Práce s materiálem a výroba forem, proces odlévání porcelánu, jednotlivé kroky až k perfektnímu odlitku.

Účastníci se seznámí s technikou odlévání porcelánu do formy, kterou lze realizovat i v hodinách Vv. Seminář poskytne učitelům základních škol/středních škol praktické dovednosti pro rozvoj kreativity žáků v předmětech výtvarná výchova a pracovní výchova. 


         10. Linoryt a monotyp

Linoryt a jeho využití - historie a současnost a monotyp jako prostředek pro tisk drobných grafických děl.

Seminář poskytne učitelům základních škol/středních škol/ZUŠ praktický návod pro rozvoj kreativity žáků v předmětech výtvarná výchova a pracovní výchova. 


11. Experimentální výtvarné techniky I.

Rezerváž a frotáž – tradiční postupy v kontrastu s netradičními. Vhodné pro šablony zaměřené na osobnostní rozvoj pedagoga, projektovou výuky či polytechnické vzdělávání.

Tento kurz – tvořivá dílna je zaměřen na experimentální, netradiční malířské techniky a postupy. Účastníci se seznámí s řadou technik a postupů, které mohou dále rozvíjet a rovněž uplatnit ve výuce nebo ve své vlastní výtvarné praxi při rozvoji kreativity žáků v předmětech výtvarná výchova a pracovní výchova. Kurz může být doplněn následným kurzem Experimentální malířské techniky II. nebo Experimentální malířské techniky III.


   12. Experimentální výtvarné techniky II.

Netradiční tisky bez stroje - praktické vedení tvůrčí dílny.

Tento kurz – tvořivá dílna s výkladem je zaměřen na experimentální, netradiční malířské techniky a postupy. Účastníci se seznámí s řadou technik a postupů, které mohou dále rozvíjet a rovněž uplatnit ve výuce nebo ve své vlastní výtvarné praxi při rozvoj kreativity žáků v předmětech výtvarná výchova a pracovní výchova. Kurz může být doplněn následným kurzem Experimentální malířské techniky I. nebo Experimentální malířské techniky III.


   13. Experimentální výtvarné techniky III.

Barva jako materiál pro spontánní a emočně otevřenou tvorbu.

Tento kurz – tvořivá dílna s výkladem je zaměřen na experimentální, netradiční malířské techniky a postupy. Účastníci se seznámí s řadou technik a postupů, které mohou dále rozvíjet a rovněž uplatnit ve výuce nebo ve své vlastní výtvarné praxi při rozvoj kreativity žáků v předmětech výtvarná výchova a pracovní výchova. Kurz může být doplněn kurzem Experimentální malířské techniky I. nebo Experimentální malířské techniky II.


   1/2 Adobe ILLUSTRATOR – základy vektorové grafiky

Cílem kurzu je ukázat uživatelům principy vektorového modelování objektů, naučit je orientovat se ve vektorovém editoru, používat základní nástroje Adobe Illustratoru a pochopit rozdíl mezi vektorovou a rastrovou grafikou.


    2/2 Adobe IN DESIGN – základy sazby

Cílem je seznámit účastníky s postupy při vytváření jednoduchých dokumentů a publikací pro tiskové nebo elektronické publikování.


    3/2 Adobe PHOTOSHOP I – základy

Cílem je naučit uživatele orientovat se v prostředí profesionálního rastrového editoru, porozumět základním vlastnostem digitálního obrazu a dobře zvládnout základní úpravy digitální fotografie tak, aby byla připravena k publikování tiskem nebo elektronicky.


    4/2 Adobe PHOTOSHOP II – masky a vrstvy

Cílem kurzu je naučit účastníky využívat pokročilé možnosti profesionálního rastrového editoru ke složitějším a kvalitnějším úpravám digitálních fotografií a ke kreativnímu vytváření nových obrazů.


    5/2 Adobe PHOTOSHOP III – pokročilé techniky

Cílem je naučit účastníky kurzu využívat pokročilé možnosti profesionálního rastrového editoru ke složitějším a kvalitnějším úpravám digitálních fotografií a ke kreativnímu vytváření nových obrazů.


© 2019 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
web by icard.cz