Vzdělávejte se s námi

Obchodní podmínky

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště nabízí zájemcům z řad široké veřejnosti i z řad pedagogické veřejnosti škálu kurzů rozvíjejících nejen různé praktické, ale i metodické dovednosti.  Dále nabízí v odbodí hlavních prázdnin příměstské tábory.

Vyplněním a odesláním přihlášky účastník (resp. zákonný zástupce) souhlasí s následujícími podmínkami.

I. Obecné podmínky

 1. Organizátorem kurzů je Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 60371749

 2. Účastníkem kurzů se může stát každý řádně přihlášený zájemce, popř. náhradník.

 3. Na vzdělávací kurzu akreditované v systému DVPP se mohou přihlašovat i zájemci z nepedagogické veřejnosti. Vzdělávací kurzy, které nejsou vedeny v sekci Akreditované kurzy, však nelze financovat z prostředků vyčleněných školám na DVPP.

II. Přihlašování:

 1. Přihlašování na všechny kurzy je možné pouze online z webových stránek www.doart.cz nebo z webových stránek www.supsuh.cz/nabidka-kurzu/

 2. Po odeslání přihlášky je místo v kurzu pro účastníka pouze rezervované. Zároveň začíná běžet lhůta 5 pracovních dní, ve které je nutné uhradit poplatek za kurz. Účet organizátora je 123-1058530287/0100, variabilním symbolem IČ organizace: např.60371749, spec. symbolem je číslo kurzu. Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, je variabilní symbol totožný se symbolem specifickým. U příměstských táborů je variabilním symbolem rodné číslo dítěte.

 3. Připsáním částky na účet organizátora, je místo v kurzu pro účastníka závazně objednané. Po připsání částky na účet organizátora obdrží účastník potvrzení platby emailem. U akreditovaných kurzů financovaných z DVPP účastník obdrží zálohovou fakturu na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Vyúčtování obdrží na začátku fyzické realizace kurzu.

 4. Nedojde-li ve lhůtě 5 pracovních dnů od odeslání přihlášky k připsání částky za kurz na účet organizátora, je rezervace účastníkovi zrušena a místo se opět vrací do nabídky jako volné.

 5. Pokud bude u příměstských táborů platba hrazena zaměstnavatelem z fondu FKSP, je třeba o této skutečnosti informovat organizátora e-mailem (kontaktní osoba: docekalova@supsuh.cz), aby byla baly obratem vystavena faktura k platbě.

III. Účastnický poplatek:

 1. Výše účastnického poplatku je uvedena u každého kurzu/tábora.

 2. V případě hromadné objednávky kurzu ze strany školského zařízení lze sjednat cenu individuální.

IV. Sjednané služby:

 1. Detailní program kurzu (tábora) a jeho popis je uveden v příslušných informacích na přihlášce. Organizátor si vyhrazuje právo provést v konečném programu  úpravy, pokud jsou nezbytné a neovlivní charakter kurzu/tábora, popřípadě změnit termín či místo realizace kurzu. U táborů je termín pevně stanoven.

 2. Každý účastník obdrží Osvědčení o absolvování kurzu. Při financování kurzu z prostředků DVPP je nutná 75% účast v kurzu.

 3. O změně termínu či místa konání jsou účastníci informováni s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím emailu.

V. Zrušení účasti na kurzu ze strany účastníka:

 1. Účastník kurzu má právo zrušit svou účast. Zrušení účasti musí být provedeno písemně (e-mailem). Organizátorovi přináleží storno poplatek, který je stanoven podle délky času mezi zrušením účasti na akci ze strany účastníka kurzu (rozhodující je den, kdy bylo toto zrušení organizátorovi doručeno) a prvním dnem kurzu, následovně :

  1. 25 a více dnů 50 % z ceny kurzu,

  2. 24–8 dnů 85 % z ceny kurzu,

  3. 7–1 den a při stornu v den zahájení kurzu, v průběhu kurzu nebo při nenastoupení na kurz 100 % z ceny kurzu.

 2. Storno poplatek se nezapočítává v případě, že za účastníka kurzu bude zajištěn adekvátní náhradník.

VI. Zrušení kurzu ze strany organizátora:

 1. Organizátor je povinen uskutečnit kurz dle podmínek uvedených v obchodních podmínkách. Realizace kurzu je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků. Pokud počet účastníků pro daný kurz nedosáhne minimálního počtu, vyhrazuje si organizátor právo kurz zrušit.

 2. Organizátor může kurz zcela zrušit nebo ve výjimečných případech změnit místo či termín konání kurzu. V případě zrušení kurzu bude účastníkům vráceno 100 % zaplacené ceny.

 3. V případě, že účastník nemůže absolvovat kurz ve změněném termínu, oznámí to písemně nebo e-mailem organizátorovi a náleží mu 100 % ze zaplacené ceny.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Organizátor zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

 2. Osobní údaje účastníka jsou shromažďovány a dále zpracovávány na základě přihlášky na kurz, v rámci které jsou shromažďovány nezbytné identifikační a kontaktní údaje.

 3. V průběhu kurzů mohou být pořizovány fotografie a obrazové záznamy sloužící k další propagaci organizátora. O této skutečnosti budou účastníci vždy informováni a zakliknutí souhlasu s podmínkami v přihlášce je automaticky považováno za udělení souhlasu.


© 2019 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
web by icard.cz